Ogłoszenie nr 27600

Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej od komory
SR3 do komory SR3B wraz z fragmentem przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Urzednicza 1,
czterech połączeń z istniejącą siecią ciepłowniczą w rejonie ul. Urzędniczej, a także na likwidacji
komór ciepłowniczych SR3A oraz SR3B oraz innych robót demontażowych wg projektu zgodnie z kosztorysem.

Data publikacji ogłoszenia: 03-01-2020

Termin składania ofert: 23-01-2020
 
Numer ogłoszenia: 27600
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej od komory SR3 do komory SR3B wraz z fragmentem przyłącza ciepłowniczego.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: INSTALMEDIA Sp. z o.o., ul. Targiela 8, 42-100 Tychy
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/27600/wynik/informacja.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1:
                                   
Jeden z Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrócił się do SCE Jaworzno III Sp. z o.o. z pytaniem:
„Czy zgodnie z zapisami w SWZ w par. 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY oraz w projekcie umowy w par. 16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, zamiast kaucji Wykonawca może wnieść gwarancje bankową?” 
Odpowiedź SCE: 
„Informujemy, że zgodnie z SWZ §9 pkt. 1 dopuszcza się tylko formę pieniężną zabezpieczenia wykonania umowy”
                      
Pytanie 2:
                        
Jeden z Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrócił się do SCE Jaworzno IIISp. z o.o. z pytaniem:
"Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu."
Odpowiedź SCE:
Informujemy że zgodnie z § 13 SWZ do postępowania
„Przebudowa kanałowej sieci wysokoparametrowej na preizolowaną od komory SR3 do komorySR3B – poprawa efektywności dystrybucji ciepła”.Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.:„Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrownię Jaworzno”.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.